Apskatot apdrošināšanas risku stratēģijas: Kas darbojas un kāpēc

Apdrošinātāji saskaras ar vairākiem stratēģiskiem riskiem, kas ir jaunas draudzības, kas apdraud pašu pamatprincipus un vērtības piedāvājumus. 

Tehnoloģijas, kas paver jaunas iespējas un veic konkurētspējas pārmaiņas, ātri un radikāli maina visus biznesa aspektus. 

ADVERTISEMENT

Izmantojot stratēģiskās risku pārvaldības (SRP) struktūru, apdrošinātāji var saglabāt priekšrocības, efektīvi risinot šīs pārmaiņas, kad tās notiek.

Stratēģiskie riski apdrošināšanā

Mūsdienīgajā, ātrai ekonomikai ir raksturīga apdrošināšanas kompānijas, kas ir aizvien ievainojamākas pret stratēģiskajiem riskiem.

Šie jaunie draudi izaicinās uzņēmuma vērtības piedāvājuma un darbības pamatelementus.

ADVERTISEMENT

Tehnoloģiju attīstība, ekonomiskās izmaiņas un patērētāju preferences maiņas rada iespējamus traucējumus, iespējams, izstumjot esošās firmas.

Pamatfunkcija un tās ierobežojumi

Tradicionāli apdrošināšanas uzņēmumi izceļas risku pārvaldībā, daudzi no tiem pielietojot uzņēmumu risku pārvaldības (ERM) prakses.

Taču ERM bieži nepilda stratēģisko risku risināšanu, kas ir īpaši traucējoši un grūti paredzami, kvantificējami un mazināmi.

ADVERTISEMENT

Šie riski var tieši apdraudēt apdrošinātāja biznesa modeli un vērtības piedāvājumu.

Nepieciešamība pēc stratēģiskas riska vadības (SRM)

Lai atrastos caur izkropļojošo tehnoloģiju un konkurences no ne tradicionālajām entitātēm ūdeņos, apdrošināšanas kompānijām ir jāņem vērā stratēģiskā riska vadība (SRM).

SRM piedāvā visaptverošu pieeju, ļaujot apdrošinātājiem ne tikai pārvaldīt šo risku negatīvos aspektus, bet arī izmantot izaugsmes iespējas.

Pāreja uz SRM atzīmē būtisku attīstības posmu apdrošināšanas uzņēmumu risku vadības ceļā, saskaņojoties ar viņu risku vadības spējām dabiskajā attīstībā.

Rick Lusk’s Viedoklis par apdrošināšanas risku stratēģiju pārvaldīšanu

Ar vairāk nekā 20 gadiem pieredzes apdrošināšanas nozarē, Riks Lusks ir dalījies piecos padomus, kuri viņaprāt tiek izmantoti efektīviem riska pārvaldītājiem. 

Viņaprāt:

1. Sapratne par uzņēmējdarbību un tā risku profilu ir būtiska

Rikss Lask uzsver nepieciešamību rūpīgi izprast uzņēmējdarbību, kurā strādā, ieskaitot tās darbību, produktus, pakalpojumus un riskus, ar kuriem saskaras. 

Viņš min, ka šī zināšanas palīdz atklāt potenciālos riskus un noteikt atbilstošu apdrošināšanas segumu.

2. Izstrādājot riska pārvaldības stratēģiju, tas ir galvenais solis

Kad ir identificēti riski, Lask iesaka izveidot riska pārvaldības stratēģiju, kas ietver riska novērtēšanu, kontroli un finansēšanu. 

Viņš uzsver, ka šai stratēģijai jābūt saskaņotai ar uzņēmuma kopējām mērķiem un uzdevumiem.

3. Stipru attiecību veidošana ir būtiska apdrošināšanas risku pārvaldniekam

Riks Lasks norāda uz būtību cieši sadarboties ar dažādiem iekšējiem un ārējiem iesaistītajiem, piemēram, apdrošinātājiem, starpniekiem un zaudējumu regulētājiem.

Viņš uzsver, ka stipras attiecības var palīdzēt sarunāt labākus nosacījumus uzņēmuma apdrošināšanas segumam.

4. Uzturēšanās Pa Jaunumiem Apdrošināšanas nozarē ir būtiska

Lusk uzsver apdrošināšanas nozares dinamisko raksturu un nepieciešamību būt informētam par jaunajām politikām, noteikumiem un nozares tendencēm. 

Viņaprāt, šī zināšanu sistēma ir būtiska, lai pieņemtu informētus lēmumus un nodrošinātu, ka uzņēmuma apdrošināšanas segums ir piemērots un adekvāts.

5. Efektīva komunikācija ir atslēga uz panākumiem

Riks Lusks uzskata, ka ir svarīga skaidra komunikācija, it īpaši, izskaidrojot risku pārvaldības stratēģijas un to pamatojumu gan iekšējiem, gan ārējiem iesaistītajiem.

Kāpēc ir svarīgas apdrošināšanas riska vadības stratēģijas?

Riska vadība apdrošināšanas nozarē ir ļoti svarīga. Nozares pamatā ir riska novērtēšana, cenu noteikšana un pārvaldīšana.

Pasaulē, kur risks kļūst arvien sarežģītāks un savstarpēji saistīts, vai nu globālizācijas, digitālās transformācijas vai klimata pārmaiņu dēļ, spēja efektīvi pārvaldīt šos riskus atdala veiksmīgas apdrošināšanas kompānijas.

Pielāgošanās jaunajiem riskiem

Apdrošināšanas nozarei ir unikālas izšķiršanās, piemēram, precīzi noteikt polišu cenas vecliecības klimata apstākļu dēļ—zināms ‘draudu multiplikators’.

COVID-19 pandēmija vēl skaidrāk parādīja risku dinamisko dabu, demonstrējot, cik ātri apgādes ķēdes traucējumi var pāraugt plašākā pastāvēšanas draudā, ietekmējot polišu iegādētāju uzvedību, prasību biežumu un, pamatā, apdrošinātāju finansiālo stabilitāti.

Kāpēc aktīva risku pārvaldība ir svarīga

Aktīva risku pārvaldība sniedz apdrošinātājiem iespēju paredzēt un novērst riskus pirms tie izpaužas.

Šāda pieeja ir būtiska, lai saglabātu solventu un nodrošinātu pastāvīgu spēju izpildīt apdrošinātāju saistības.

Ātri pielāgojumi, kas veikti COVID-19 pandēmijas laikā, uzsvēra elastības nozīmi risku pārvaldības stratēģijās.

Inovācijas un tehnoloģijas apdrošināšanas risku pārvaldībā

Apdrošināšanas uzņēmumi arvien vairāk izmanto mākslīgo intelektu un sofistikētas pārvaldības, risku pārvaldības un atbilstības (GRC) platformas.

Šīs tehnoloģijas ļauj veikt labāku risku paredzēšanu, efektīvāku apdrošināšanas procesus un uzlabot prasību apstrādi, nodrošinot konkurētspējīgu priekšrocību.

Apdrošināšanas riska kvantitatīvā rakstura būtība

Atšķirībā no ne finanšu nozarēm, kurās risks var būt vairāk kvalitatīvs, apdrošināšanas riski lielākoties ir skaitliski kvantificējami.

Šāda kvantifikācija ļauj veikt precīzāku riska modelēšanu un analīzi. Tāpēc bankas un apdrošināšanas kompānijas iegulda lielas summas riska pārvaldības funkcijās, bieži vien vadītās ar Riska vadības direktoru(CRO).

Tāda strukturēta risku pārvaldība ir būtiska, lai nodrošinātu regulatīvās atbilstības ievērošanu, finanšu stabilitāti un stratēģisko lēmumu pieņemšanu.

Kāpēc ir nepieciešams rūpīgs pieejas veids

Apdrošināšanas jomā risku pārvaldīšana nav tikai par atbilstību vai finanšu rezultātiem; tas ir arī par uzticību un uzticamību

Klienti paļaujas uz apdrošināšanas sabiedrībām savos neaizsargātākajos brīžos. 

Rūpīgam, konsekventam risku pārvaldes pieejai nodrošina, ka apdrošinātāji var izpildīt šīs cerības, tādējādi saglabājot klientu uzticību un nozarei reputāciju.

Pēc apdrošināšanas risku stratēģiju pārvaldīšana: tradicionālās risinājumi pret uzņēmējdarbības risku pārvaldību

Riska pārvaldība ir būtiska apdrošināšanā, kur sapratne un risku novēršana ir centrāla uzņēmējdarbības veiksmes sastāvdaļa. 

Evolūcija no tradicionālās riska pārvaldības uz uzņēmuma riska pārvaldību (ERM) apzīmē būtisku pāreju, kā apdrošināšanas uzņēmumi risinās riskus—ne tikai kā draudus, bet kā stratēģiskus elementus.

Tradicionālā riska pārvaldība

Tradicionāli apdrošināšanā risku pārvaldība koncentrējās uz tiešiem, identificējamiem riskiem—galvenokārt uz apdrošināmiem riskiem, piemēram, ugunsgrēks, zagšana vai kiberatbildība.

Šī pieeja, kaut arī efektīva konkrētu apdraudējumu gadījumā, bieži darbojas izolēti. Katrs nodaļas vadītājs pārvalda riskus neatkarīgi, radot sadrumstalotu priekšstatu par uzņēmuma risku profilu.

Šāds sadalītais pieņēmums var novērst vispusīgu saprašanu par to, kā atšķirīgie riski mijiedarbojas un ietekmē vispārējo uzņēmējdarbības stratēģiju.

Pāreja uz uzņēmumu risku vadību

ERM piedāvā integrētāku risinājumu, uzskatot risku par būtiski saistītu ar stratēģiskajiem mērķiem un sniegumu.

Šāda holistiskā perspektīva veicina sadarbību starp uzņēmuma nodaļām, nodrošinot, ka riski tiek novērtēti uzņēmuma vispārīgās darbības un stratēģiskajiem mērķiem kontekstā.

ERM izvieto risku vadību kā stratēģisko partneri, nevis kā izmaksu centru, koncentrējoties uz risku kā jaunu iespēju iespējamu veicinātāju.

Kāpēc ERM darbojas apdrošināšanas uzņēmumiem

Šeit ir iemesli:

 • Vērtējums no visaptveroša aspekta: Apdrošināšanas uzņēmumiem saskaras ar plašu risku klāstu, sākot no darbības līdz stratēģiskiem un reputācijas riskiem. ERM veicina visaptverošu šo risku un to savstarpējo saistību izpratni, ļaujot labāk pieņemt lēmumus un resursu sadalījumu.
 • Proaktivitāte pār reaktivitāti: ERM proaktīvais stāvoklis ļauj apdrošināšanas uzņēmumiem paredzēt un novērst riskus pirms tie materializējas, samazinot potenciālos zaudējumus un palielinot izturību pret negaidītiem notikumiem.
 • Stratēģiska saskaņošana: Integrējot risku pārvaldību ar biznesa stratēģiju, ERM palīdz apdrošināšanas uzņēmumiem identificēt un vērsties pēc iespējām, kas atbilst viņu riska nepieciešamībai un stratēģiskajiem mērķiem. Šī saskaņošana ir būtiska, lai atrast varoņu un regulatīvās vides apdrošināšanas nozarē.
 • Inovācija un izaugsme: ERM veicina līdzsvarotu risinājumu pieņemšanu, kas ir būtisks inovācijai un izaugsmei. Risks pilnīgi izpratnes iegūšana ļauj apdrošināšanas uzņēmumiem paļauties uzdroši izpētot jaunus tirgus, produktus un tehnoloģijas.
 • Regulatīvā saskaņa un klientu uzticēšanās: Nozarē, kas ir stipri ietekmēta no regulatīvo prasību puses, ERM atbalsta saskaņošanu un veido klientu uzticēšanos, demonstrējot apņemšanos par prātīgu risku pārvaldību un ilgspējīgu darbību.

Apdrošināšanas risku stratēģiju pārvaldīšana: To priekšrocības un izaicinājumi

Veiksmīga risku pārvaldīšana pozitīvi ietekmē kapitālu, peļņu un darbības, piedāvājot skaidras priekšrocības. 

Taču pat labi iekārtojušās ​​uzņēmējdarbības saskaras ar grūtībām, īstenojot stabilas GRC un risku pārvaldības stratēģijas.

Veiksmīgas risku pārvaldības priekšrocības apdrošināšanā

 • Uzlabota risku apziņa: Paaugstināta risku apziņa visā apdrošināšanas organizācijā palīdz agrīnā identificēšanā un mazināšanā, kas ir būtiski finansiālās stabilitātes un klientu uzticamības saglabāšanai.
 • Stratēģisks lēmumu pieņemšana: Risks iekļaušana stratēģiskajā plānošanā nodrošina, ka apdrošināšanas produkti un pakalpojumi ir saskaņoti ar organizācijas mērķiem, efektīvi līdzsvarojot riskus un ieguvumus.
 • Regulatoriska atbilstība: Smagi regulētajā apdrošināšanas nozarē koordinēta atbilstība mazina sodu risku un uzlabo organizācijas reputāciju.
 • Darbības efektivitāte: Risku procesu un kontroļu konsekventa piemērošana optimizē darbības, samazina izmaksas un uzlabo pakalpojumu sniegšanu.
 • Drošība un aizsardzība: Darbavietas drošības un aizsardzības prioritizēšana aizsargā uzņēmuma vērtīgākos aktīvus—tās darbiniekus un klientus.
 • Tirgus diferenciācija: Stabilu risku pārvaldības sistēmu var izcelt apdrošināšanas uzņēmumu, demonstrējot tās apņemšanos par saprātīgu rīcību un uzticamību.

Izaicinājumi apdrošināšanas risku pārvaldībā

 • Sākotnējās izmaksas: Pilnīgas risku pārvaldības programmas ieviešana apdrošināšanā var būt dārga, prasot investīcijas tehnoloģijās un kvalificētajā personālā.
 • Pārvaldības prasības: Nepieciešamība pēc pamatīgas pārvaldības var piespiest resursus, prasot no dažādām uzņēmējdarbības vienībām būtisku laika un finanšu ieguldījumu.
 • Riska vienošanās: Viestu par riska smagumu un mazināšanas stratēģijām vienoties var būt sarežģīti, ņemot vērā atšķirīgu risku raksturu apdrošināšanā, sākot no apdrošināšanas līdz operatīvai darbībai.
 • Vērtības demonstrēšana: Risku pārvaldības iniciatīvu ROI demonstrēšana ieinteresētajiem var būt izaicinoša, it īpaši, ja ieguvumi ir preventīvi un nekavējoties netiek kvantitatīvi novērtēti.

Stratēģiskā risku pārvaldība apdrošināšanas nozarē

Risku pārvaldības plāna izstrāde un ieviešana ir būtiska, lai veiktu navigāciju apdrošināšanas nozares sarežģītībās. 

Šeit ir vienkāršota pieeja, kas pielāgota apdrošināšanas profesionāļiem, koncentrējoties uz stratēģisko risku pārvaldību:

 1. Sazināšanās un konsultācijas: Uzsāciet ar stingru saziņas plānu. Tas ietver visu iesaistīto pušu informēšanu, sākot no darbiniekiem līdz partneriem, par jūsu risku pārvaldības politikām. Uzsvērt risku duālo raksturu—tos, kas draud, un tos, kas piedāvā iespējas.
 2. Darbības joma un konteksts: Noteikiet savu riska uztveri un toleranci. Ņemiet vērā, kā šie elementi saskan ar jūsu uzņēmējdarbības mērķiem, regulatīvajiem prasībām un apdrošināšanas tirgus specifiskajām problēmām.
 3. Riska identifikācija: Identificējiet apdrošināšanai unikālus riskus, piemēram, regulatīvās izmaiņas, tirgus nestabilitāti un operatīvos riskus. Uzturiet dinamisku risku reģistru, lai tos sekotu.
 4. Riska analīze: Izmantojiet kvalitatīvus un kvantitatīvus metodēm, lai novērtētu riska ietekmi. Apdrošināšanai kvantitatīvā analīze ir īpaši noderīga apdrošināšanai un risku cenu noteikšanai.
 5. Riska novērtējums: Izlemiet par savu reakciju—izvairīties, mazināt, dalīties vai pieņemt riskus, pamatojoties uz to saskaņošanu ar jūsu stratēģiskajiem mērķiem un riska uztveri.
 6. Risu apstrāde: Ieviesiet apdrošināšanai specifiskas stratēģijas, piemēram, atkārtotās apdrošināšanas risku dalīšanai vai ievērojotu analītiku risku mazināšanai.
 7. Uzraudzība un pārskatīšana: Nepārtraukti uzraudziet risku kontroles un to efektivitāti. Pielāgojiet stratēģijas pēc nepieciešamības, lai būtu saskaņots gan ar iekšējiem mērķiem, gan ar ārējiem regulatīvajiem noteikumiem.

Galīgais Vērtējums

Saskaroties ar mainīgajiem riskiem un iespējām, apdrošinātājiem jāpieņem Stratēģiskā Risku Pārvaldīšana (SRP), lai nodrošinātu un uzlabotu savu konkurences priekšrocību.

Šī pieeja ļauj tiem paredzēt izmaiņas, reaģēt proaktīvi un nodrošināt ilgtermiņa veiksmi apdrošināšanas nozares izmaiņu pilnajā ainavā.

Lasīt citā valodā