Osvojování strategií pojištění rizik: Co funguje a proč

Pojišťovny se potýkají s několika strategickými riziky, což jsou nové hrozby, které zpochybňují samotné základy jejich obchodních modelů a hodnotových nabídek. 

Technologie, které přicházejí s inovacemi a způsobují konkurenční posuny, rychle a radikálně přetvářejí všechny oblasti podnikání. 

ADVERTISEMENT

Adoptováním rámce pro řízení strategického rizika (SRM) mohou pojistitelé zůstat krok před ostatními a účinně se vypořádat s těmito změnami, jakmile nastanou.

Strategická rizika v pojišťovnictví

V dnešní moderní a rychle se rozvíjející ekonomice jsou pojišťovny stále více zranitelné vůči strategickým rizikům.

Tyto nově se objevující hrozby klade výzvy na základní prvky hodnotového příslibu firmy a provozování.

ADVERTISEMENT

Pokrok v technologiích, ekonomické změny a změny v preferencích spotřebitelů představují potenciální narušení, které může případně vytlačit zavedené firmy.

Jádrová funkce a její omezení

Tradičně se pojistné společnosti vynikají v řízení rizik, mnohé z nich přijímají praktiky řízení rizik v podniku (ERM).

Avšak ERM často nedostatečně zvládá řešení strategických rizik, která jsou výrazně rušivá a obtížná předvídat, zhodnotit a zmírnit.

ADVERTISEMENT

Tato rizika mohou přímo ohrožovat obchodní model pojišťovny a její hodnotovou nabídku.

Potřeba strategického řízení rizik (SRM)

Aby se pojišťovny dokázaly vyrovnat s výzvami disruptivních technologií a konkurence ze strany ne-tradičních subjektů, musí zvážit strategické řízení rizik (SRM).

SRM nabízí komplexní přístup, který pojišťovnám umožňuje nejen spravovat negativa těchto rizik, ale také využít růstové příležitosti.

Přechod k SRM představuje klíčový vývoj v cestě pojišťoven v oblasti řízení rizik, který je v souladu s přirozeným vývojem jejich schopností v oblasti řízení rizik.

Názor Ricka Luska na zvládání strategií pojištění rizik

S více než 20 lety zkušeností v pojišťovnictví sdílí Rick Lusk pět tipů, které podle něj využívají efektivní manažeři rizik.

Podle něj:

1. Porozumění podniku a jeho profilu rizika je klíčové

Rick Lusk zdůrazňuje důležitost toho, aby člověk měl komplexní povědomí o podniku, pro který pracuje, včetně jeho provozů, produktů, služeb a rizik, jimž čelí.

Toto povědomí, jak zdůrazňuje, pomáhá při identifikaci potenciálních rizik a určení vhodného pojištění.

2. Rozvoj strategie řízení rizik je klíčovým krokem

Jakmile jsou rizika identifikována, Lusk doporučuje vytvořit strategii řízení rizik, která zahrnuje posouzení, kontrolu a financování rizik. 

Upozorňuje, že tato strategie by měla být v souladu s celkovými cíli a úkoly podniku.

3. Budování silných vztahů je klíčové pro rizikového manažera pojištění

Rick Lusk zdůrazňuje důležitost úzké spolupráce s různými interními a externími zainteresovanými stranami, jako jsou pojišťovny, makléři a likvidátoři škod. 

Ukazuje, že silné vztahy mohou pomoci při vyjednávání lepších podmínek a podmínek pro pojištění společnosti.

4. Zůstat v souladu s pojišťovnictvím je nesmírně důležité

Lusk zdůrazňuje dynamickou povahu pojišťovacího sektoru a nutnost být informován o nových politikách, předpisech a trendech v průmyslu.

Podle něj je tato znalost klíčová pro rozumné rozhodování a zajištění, že pojištění společnosti je dostatečné a vhodné.

5. Efektivní komunikace je klíčem k úspěchu

Rick Lusk věří v důležitost jasné komunikace, zejména v vysvětlování strategií řízení rizik a jejich zdůvodnění jak interním, tak externím zainteresovaným stranám.

Proč jsou strategie řízení rizik v pojišťovnictví důležité?

Řízení rizik v pojišťovnictví je zásadní. Základem sektoru je hodnocení, stanovení cen a řízení rizik.

V době, kdy se rizika stávají stále složitějšími a propojenějšími – ať už skrze globalizaci, digitální transformaci nebo změny klimatu – schopnost efektivně řídit tato rizika odlišuje úspěšné pojišťovací společnosti.

Přizpůsobení se novým rizikům

Průmysl pojišťovnictví čelí jedinečným výzvám, jako je například přesné stanovení cen pojistek v době změny klimatu – známý “násobitel hrozeb.”

Pandemie COVID-19 dále ilustrovala dynamickou povahu rizika, ukazujíc, jak rychle se porucha dodavatelského řetězce může změnit v širší existenční hrozbu, ovlivňující chování pojištěnců, frekvenci nároků na pojistku a nakonec finanční stabilitu pojišťoven.

Proč je důležitý aktivní řízení rizik

Aktivní řízení rizik umožňuje pojišťovnám předvídat a minimalizovat rizika ještě před jejich projevem.

Tento přístup je zásadní pro udržení solventnosti a zajistění neustálé schopnosti splnit závazky vůči pojištěncům.

Rychlé úpravy provedené během pandemie COVID-19 zdůrazňují důležitost obratnosti v strategiích řízení rizik.

Inovace a technologie v řízení rizik v pojišťovnictví

Pojišťovací společnosti stále více využívají umělou inteligenci a sofistikované governance, řízení rizik a compliance (GRC) platformy. 

Tyto technologie umožňují lepší predikci rizik, efektivnější procesy při přijímání pojistek a zdokonalené řízení požadavků, čímž poskytují konkurenční výhodu.

Quantitativní povaha pojistného rizika

Na rozdíl od ne finančních odvětví, kde může být riziko více kvalitativní, jsou pojistná rizika z velké části měřitelná.

Tato měřitelnost umožňuje přesnější modelování rizik a analýzu. Banky a pojišťovny proto investují těžce do funkcí řízení rizik, často vedeného Členem Exekutivního Ředitelství pro Rizika (CRO).

Takové strukturované řízení rizik je klíčové pro dodržování předpisů, finanční stabilitu a strategické rozhodování.

Proč je důkladný přístup nezbytný

V oblasti pojištění není řízení rizik pouze o dodržování pravidel nebo finančním výkonu; jde také o důvěru a spolehlivost

Zákazníci se spoléhají na pojišťovny během svých nejzranitelnějších okamžiků. 

Důkladný a soustavný přístup k řízení rizik zajistí, že pojišťovny budou schopny splnit tato očekávání a tím udržovat důvěru zákazníků a pověst v odvětví.

Ovládání strategií pojišťovacího rizika: Tradiční vs. Řízení rizik podniku

Rizikový management je základním prvkem v pojišťovnictví, kde porozumění a minimalizace rizik jsou klíčové pro podnikatelský úspěch. 

Přechod od tradičního řízení rizik k řízení rizik podniku (ERM) představuje významný posun v tom, jak pojišťovací společnosti přistupují k rizikům – nikoli jen jako hrozbám, ale jako strategickým prvkům.

Tradiční řízení rizik

Tradičně se řízení rizik v pojišťovnictví zaměřovalo na přímá, identifikovatelná rizika—převážně na taková pojištěná rizika jako jsou požáry, krádeže nebo kybernetická rizika. 

Tento přístup, ač účinný vůči konkrétním hrozbám, často funguje v izolaci. Každé oddělení řídí svá rizika samostatně, což vede k fragmentovanému pohledu na rizikový profil společnosti. 

Takovýto izolovaný přístup může bránit komplexnímu porozumění tomu, jak různá rizika interagují a ovlivňují celkovou obchodní strategii.

Přechod k řízení rizik ve firmách

Řízení rizik ve firmách nabízí komplexnější řešení, pohlížející na rizika jako nedílně spojená se strategickými cíli a výkonností.

Tento holistický pohled podporuje spolupráci napříč obchodními jednotkami, zajistňující, že rizika jsou hodnocena v kontextu celého provozu firmy a strategických cílů.

Řízení rizik ve firmách postaví řízení rizik jako strategického partnera spíše než středisko nákladů, s důrazem na rizika jako potenciálního facilitátora nových příležitostí.

Proč ERM funguje pro pojišťovny

Zde je důvod:

 • Komplexní pohled: Pojišťovny čelí široké škále rizik, od provozních po strategická a reputační. ERM usnadňuje komplexní porozumění těmto rizikům a jejich vzájemným propojením, což umožňuje lepší rozhodování a alokaci zdrojů.
 • Proaktivita před reaktivitou: Proaktivní postoj ERM umožňuje pojišťovnám očekávat a eliminovat rizika před jejich materializací, což snižuje potenciální ztráty a zvyšuje odolnost proti nečekaným událostem.
 • Strategická shoda: Integrováním řízení rizik s obchodní strategií ERM pomáhá pojišťovnám identifikovat a sledovat příležitosti, které souzní s jejich rizikovým apetitem a strategickými cíli. Tato shoda je zásadní při navigaci konkurenčním a regulačním prostředím pojišťovnictví.
 • Inovace a růst: ERM podporuje vyvážený přístup k přebírání rizik, což je zásadní pro inovace a růst. Porozumění celému spektru rizik umožňuje pojišťovnám se sebejistotou zkoumat nové trhy, produkty a technologie.
 • Regulační shoda a důvěra zákazníků: V odvětví silně ovlivněném regulačními požadavky ERM podporuje soulad a buduje důvěru zákazníků tím, že prokazuje závazek k opatrnému řízení rizik a dlouhodobé udržitelnosti.

Zvládnutí strategií pojišťovního rizika: jejich výhody a výzvy

Účinné řízení rizik pozitivně ovlivňuje kapitál, zisky a operace, nabízí jasné výhody.

Nicméně i dobře zavedené společnosti čelí výzvám při implementaci robustních strategií GRC a řízení rizik.

Výhody účinného řízení rizik v oblasti pojištění

 • Zvýšené povědomí o rizicích: Napříč pojišťovací organizací pomáhá zvýšené povědomí o rizicích v brzké identifikaci a zmírnění, což je klíčové pro udržení finanční stability a důvěry zákazníků.
 • Strategické rozhodování: Zahrnutí rizika do strategického plánování zajistí, že pojišťovací produkty a služby jsou v souladu s organizačními cíli, efektivně vyvažující riziko a odměnu.
 • Regulační soulad: V silně regulovaném odvětví pojišťovnictví snižují koordinované úsilí o soulad riziko pokut a zvyšují pověst organizace.
 • Operační efektivita: Konzistentní aplikace procesů a kontrol rizik zefektivňuje operace, snižuje náklady a zlepšuje dodávku služeb.
 • Bezpečnost a ochrana: Dávání přednosti bezpečnosti a ochraně pracoviště chrání nejcennější aktiva společnosti – zaměstnance a zákazníky.
 • Diferenciace na trhu: Robustní rámec řízení rizik dokáže pojišťovací společnost oddělit, ukazující její závazek k opatrnosti a spolehlivosti.

Výzvy v řízení rizik v oblasti pojištění

 • Počáteční náklady: Implementace komplexního programu řízení rizik v oblasti pojišťovnictví může být nákladná, vyžadující investici do technologií a kvalifikovaného personálu.
 • Požadavky na řízení: Potřeba důkladného řízení může zatížit zdroje, vyžadující významný čas a finanční investice od různých obchodních jednotek.
 • Konzensus o riziku: Dohodnutí na závažnosti rizik a strategiích k jejich zmírnění může být složité, dáno rozmanitostí rizik v oblasti pojišťovnictví, od příspěvku k operačním rizikům.
 • Demonstrace hodnoty: Illustrace ROI z iniciativ řízení rizik zúčastněným stranám může být obtížná, zejména pokud jsou přínosy preventivní spíše než okamžitě kvantifikovatelné.

Strategický Řízení Rizik pro Pojišťovnictví

Vytváření a provádění plánu řízení rizik je klíčové pro navigaci složitostmi pojišťovacího průmyslu. Zde je zjednodušený přístup přizpůsobený pojišťovacím profesionálům, zaměřený na strategické řízení rizik:

 1. Komunikace a Konzultace: Zahajte pevným komunikačním plánem. To zahrnuje informování všech zúčastněných stran, od zaměstnanců po partnery, o vašich politikách řízení rizik. Zvýrazněte dvojí povahu rizik – ty, které ohrožují, a ty, které představují příležitosti.
 2. Rozsah a Kontext: Definujte svou rizikovou chuť a toleranci. Uvažujte, jak se tyto prvky shodují s vašimi obchodními cíli, regulačními požadavky a specifickými výzvami pojišťovacího trhu.
 3. Identifikace Rizik: Identifikujte rizika jedinečná pro pojišťovnictví, jako jsou regulační změny, tržní nestabilita a provozní rizika. Udržujte dynamický rejstřík rizik pro jejich sledování.
 4. Analýza Rizik: Použijte jak kvalitativní, tak kvantitativní metody k vyhodnocení dopadů rizik. Pro pojišťovnictví jsou kvantitativní analýzy zvláště cenné pro podpis a cenování rizik.
 5. Hodnocení Rizik: Rozhodněte se o své odpovědi – vyhnout se, zmírnit, sdílet nebo přijmout rizika na základě toho, jak se shodují s vašimi strategickými cíli a rizikovou chutí.
 6. Léčba Rizik: Provádějte strategie specifické pro pojišťovnictví, jako je zpětné pojištění pro sdílení rizik nebo pokročilá analytika pro zmírnění.
 7. Sledování a Revize: Nepřetržitě sledujte kontrolu rizik a jejich účinnost. Přizpůsobujte strategie dle potřeby, abyste zůstali v souladu jak s interními cíli, tak s externími regulačními požadavky.

Závěrečné hodnocení

Vzhledem k se měnícím rizikům a příležitostem musí pojišťovny přijmout Strategický řídicí proces rizik (SRM), aby ochránily a zlepšily svou konkurenční výhodu. 

Tento přístup je vybaví k tomu, aby dokázaly předvídat změny, reagovat preventivně a zajistit dlouhodobý úspěch v náročném prostředí pojišťovnictví.

Číst v jiném jazyce