Ovládanie stratégií rizika poistenia: čo funguje a prečo

Poistné spoločnosti čelia niekoľkým stratégickým rizikám, ktoré sú novými hrozbami, ktoré spochybňujú samotné základy ich obchodných modelov a hodnotových ponúk. 

Technológie, ktoré prinášajú nové možnosti a menia konkurenčné pomery, rýchlo a dramaticky preformujú všetky aspekty podnikania. 

ADVERTISEMENT

Pri prijatí rámca pre strategický manažment rizík (SRM) môžu poistné spoločnosti byť krok vpred, efektívne zaoberajúc sa týmito zmenami v priebehu ich vývoja.

Strategické riziká v poisťovníctve 

V dnešnej modernej a rýchlo sa meniacej ekonomike sú poisťovne čoraz viac vystavené strategickým rizikám. 

Tieto nové hrozby kladú výzvy na základné prvky hodnotovej ponuky a prevádzky spoločnosti. 

ADVERTISEMENT

Rozvoj v technológii, ekonomické posuny a zmeny v preferenciách spotrebiteľov môžu predstavovať potenciálne rušenia, prípadne vytlačenie už etablovaných spoločností.

Jadrová funkcia a jej obmedzenia

Tradične poistné spoločnosti excelujú v riadení rizika, pričom mnoho z nich prijali praktiky riadenia rizika podniku (ERM).

Ak še ERM často nedostatočne zaoberá strategickými rizikami, ktoré sú pozoruhodne rústne a známe ťazke na predpovedanie, kvantifikovanie a minimalizovanie.

ADVERTISEMENT

Teiťo rizika môžu priamo ohroziť obchodný model a hodnotovú ponuku poisťovne.

Potreba strategického riadenia rizík (SRM)

Aby sa poisťovne dokázali vyrovnať s výzvami disruptívnych technológií a konkurenciou zo strany netradičných subjektov, musia zvážiť strategické riadenie rizík (SRM).

SRM ponúka komplexný prístup, ktorý poisťovniam umožňuje nielen zvládnuť nevýhody týchto rizík, ale aj využiť rastové príležitosti.

Posun smerom k SRM predstavuje zásadný vývoj v ceste riadenia rizík poisťovní, ktorý je v súlade s prirodzeným vývojom ich schopností riadiť riziká.

Rick Luskov názor na zvládanie strategií poisťovacieho rizika

S viac ako 20 rokmi skúseností v poisťovníctve Rick Lusk zdieľa päť tipov, ktoré podľa neho využívajú efektívni manažéri rizík. 

Podľa neho:

1. Porozumieť podnikaniu a jeho profilu rizika je kľúčové

Rick Lusk zdôrazňuje dôležitosť mať komplexné pochopenie podniku, pre ktorý pracujeme, vrátane jeho účinkov, produktov, služieb a rizík, ktorým čelí.

Toto poznanie, ako spomína, pomáha identifikovať možné riziká a určiť vhodné poistenie.

2. Rozvoj stratégie riadenia rizík je kľúčovým krokom

Po identifikácii rizík odporúča Lusk vypracovať stratégia riadenia rizík, zahŕňajúca posúdenie, kontrolu a financovanie rizík. 

Upozorňuje, že táto stratégia by mala byť v súlade s celkovými cieľmi a úlohami podniku.

3. Budovanie silných vzťahov je nevyhnutné pre manažéra pre poistenie rizika

Rick Lusk zdôrazňuje dôležitosť tesnej spolupráce s rôznymi internými a externými zainteresovanými stranami, ako sú poistitelia, makléri a regulátori škôd.

Ukazuje, že silné vzťahy môžu pomôcť pri vyjednávaní lepších podmienok pre poistenie spoločnosti.

4. Aktuálne informácie zo sektora poisťovníctva sú kľúčové

Lusk zdôrazňuje dynamickú povahu poisťovacieho sektora a nevyhnutnosť byť informovaný o nových politikách, predpisoch a trendoch v odvetví. 

Podľa neho je táto znalosť kľúčová pre prijímanie informovaných rozhodnutí a zabezpečenie, že poistenie spoločnosti je adekvátne a vhodné.

5. Efektívna komunikácia je kľúčom k úspechu

Rick Lusk verí v dôležitosť jasnej komunikácie, najmä pri vysvetľovaní stratégií riadenia rizík a ich zdôvodnení interným i externým zainteresovaným stranám.

Prečo sú dôležité stratégie riadenia rizík v poistení?

Riadenie rizík v poistnom priemysle je kľúčové. Základy tohto odvetvia spočívajú v posúdení, ohodnotení a riadení rizík.

V dnešnom svete, kde riziká stále komplikovanejšie prepojené a zložité – či už ide o globalizáciu, digitálnu transformáciu alebo zmenu klímy, schopnosť riadiť tieto riziká efektívne rozlišuje úspešné poistné spoločnosti.

Prispôsobenie sa emergujúcim rizikám

Poisťovníctvo čelí jedinečným výzvam, ako je presné stanovovanie cien politík v čase klimatických zmien – známeho „multiplikátora hrozieb.” 

Pandémia COVID-19 ďalej ilustrovala dynamickú povahu rizika, ukazujúc, ako rýchlo môže porucha dodávateľskej reťazca eskalovať do širšej existenčnej hrozby, ovplyvňujúc správanie poistníkov, frekvenciu požiadaviek na náhradu a, v konečnom dôsledku, finančnú stabilitu poisťovní.

Prečo je dôležité aktívne riadenie rizík

Aktívne riadenie rizík umožňuje poisťovniam predvídať a zmierniť riziká ešte pred ich prejavením.

Tento prístup je nevyhnutný pre udržanie solventnosti a zabezpečenie neustálej schopnosti splniť záväzky voči poistiteľom.

Rýchle úpravy vykonané počas pandémie COVID-19 zdôrazňujú dôležitosť agility v stratégiách riadenia rizík.

Inovácie a technológie v riadení rizík v poisťovníctve

Poisťovne čoraz viac využívajú umeleúčumenú inteligenciu a sofistikované platformy pre Governance, Riadenie rizik a Splnenie zákonov (GRC).

Tieto technológie umožňujú lepšie predikcie rizík, efektívnejšie procesy poistnej objednávky a zlepšený proces riešenia škôd, čo poskytuje konkurenčnú výhodu.

Kvantitatívna povaha poistného rizika

Na rozdiel od nefinančných odvetví, kde je riziko pravdepodobne skôr kvalitatívne, poistné riziká sú vo veľkej miere kvantifikovateľné.

Táto kvantifikovateľnosť umožňuje presnejšie modelovanie a analýzu rizík. Banky a poistné spoločnosti preto venujú veľké úsilie riadeniu rizík, často pod vedením vedúceho riadenia rizík (CRO).

Takéto štruktúrované riadenie rizík je nevyhnutné pre dodržiavanie predpisov, finančnú stabilitu a strategické rozhodovanie.

Prečo je dôležitý dôkladný prístup

V poisťovníctve nie je riadenie rizík len o dodržiavaní noriem alebo finančnej výkonnosti; je to aj o dôvere a spoľahlivosti.

Zákazníci sa spoliehajú na poisťovne počas svojich najzraniteľnejších okamihov.

Dôkladný a dôsledný prístup k riadeniu rizík zabezpečuje, že poisťovne dokážu splniť tieto očakávania, a tým udržiavať dôveru zákazníkov a dobrú povesť v odvetví.

Ovládanie poisťovacích rizikových stratégií: Tradičné versus manažérstvo rizík podniku

Manažérstvo rizík je základné v poisťovníctve, kde porozumenie a minimalizovanie rizík sú kľúčové pre úspech firmy.

Evolúcia od tradičného manažérstva rizík k manažérstvu rizík podniku (ERM) predstavuje významný posun v spôsobe, akým poistné spoločnosti pristupujú k rizikám – nie len ako hrozbám, ale ako strategickým prvkom.

Tradičný manažment rizík

Tradične sa manažment rizík v poistení zameriaval na priame, identifikovateľné riziká – predovšetkým na poistné riziká ako požiar, krádež alebo zodpovednosť za kybernetickú bezpečnosť.

Tento prístup, hoci účinný pri konkrétnych hrozbách, často funguje v izolácii. Každé oddelenie manažuje svoje riziká nezávisle, čo vedie k rozdrobenému pohľadu na profil rizík spoločnosti.

Tento izolovaný prístup môže brániť komplexnému pochopeniu toho, ako sa rôzne riziká vzájomne ovplyvňujú a ovplyvňujú celkovú podnikateľskú stratégiu.

Prechod na riadenie podnikového rizika

ERM ponúka komplexnejšie riešenie, považujúce riziko za prirodzene späté so strategickými cieľmi a výkonnosťou. 

Tento holistický pohľad podporuje spoluprácu medzi jednotlivými obchodnými jednotkami, zabezpečujúc, že riziká sú posudzované v kontexte celej prevádzky a strategických cieľov spoločnosti. 

ERM pozícionuje riadenie rizík ako strategického partnera namiesto nákladového centra, s dôrazom na riziko ako potenciálneho podporovateľa nových príležitostí.

Prečo funguje ERM pre poisťovne

Tu je dôvod:

 • Celostný pohľad: Poisťovne čelia širokej škále rizík od prevádzkových cez strategické a reputačné. ERM umožňuje celkové pochopenie týchto rizík a ich vzájomných prepojení, čo zlepšuje rozhodovanie a alokáciu zdrojov.
 • Proaktivita pred reaktívnosťou: Proaktívny postoj ERM umožňuje poisťovniam predvídať a zmierniť riziká ešte predtým, než sa materializujú, čím sa znižujú potenciálne straty a zvyšuje odolnosť proti neočakávaným udalostiam.
 • Strategická zhoda: Integrovaním riadenia rizík s obchodnou stratégiou ERM pomáha poisťovniam identifikovať a presadzovať príležitosti, ktoré sú v súlade s ich rizikovou toleranciou a strategickými cieľmi. Táto zhoda je kľúčová pri navigácii konkurenčným a regulačným prostredím poistenia.
 • Inovácie a rast: ERM podporuje vyvážený prístup k rizikám, ktorý je nevyhnutný pre inovácie a rast. Pochopenie celej škály rizík umožňuje poisťovniam s dôverou preskúmať nové trhy, produkty a technológie.
 • Regulačná zhoda a dôvera zákazníkov: V odvetví silne ovplyvnenom regulačnými požiadavkami ERM podporuje dodržiavanie predpisov a buduje dôveru zákazníkov tým, že preukazuje záväzok k opatrnejmu riadeniu rizík a dlhodobej udržateľnosti.

Ovládanie stratégií poistenia rizika:  Ich výhody a výzvy

Efektívne riadenie rizík pozitívne ovplyvňuje kapitál, zisky a prevádzku, ponúkajúc jasné výhody. 

Avšak aj dobre zavedené spoločnosti čelia výzvam pri implementácii robustných stratégií GRC a riadenia rizík.

Výhody efektívneho riadenia rizík v oblasti poistenia

 • Zvýšené povedomie o rizikách: Po celej organizácii poistenia pomáha zvýšené povedomie o rizikách pri časnom identifikovaní a zmiernení, čo je kľúčové pre udržanie finančnej stability a dôvery zákazníkov.
 • Strategické rozhodovanie: Začlenenie rizika do strategického plánovania zabezpečuje, že produkty a služby poistenia sú v súlade s organizačnými cieľmi, efektívne vyvažujúc riziko a odmenu.
 • Regulačná zhoda: V silno regulovanej poistnej oblasti koordinované úsilie o dodržiavanie predpisov znižuje riziko pokút a zlepšuje reputáciu organizácie.
 • Prevádzková efektívnosť: Konzistentné uplatňovanie procesov a kontrol rizík zjednodušuje prevádzku, zníženie nákladov a zlepšuje dodávanie služieb.
 • Bezpečnosť a ochrana: Prioritizácia bezpečnosti a ochrany pracoviska chráni najcennejší majetok spoločnosti – jej zamestnancov a zákazníkov.
 • Rozdielovanie na trhu: Robustný rámec riadenia rizík môže vyzdvihnúť poistnú spoločnosť, demonštrujúcim jej záväzok voči rozvážnosti a spoľahlivosti.

Výzvy v riadení rizík v oblasti poistenia

 • Počiatočné náklady: Implementácia komplexného programu riadenia rizík v poistení môže byť nákladná, požadujúca investície do technológií a školeného personálu.
 • Požiadavky na správu: Potreba dôkladnej správy môže zaťažiť zdroje, vyžadovať významný čas a finančné prostriedky z rôznych obchodných jednotiek.
 • Konzenzus o rizikách: Dohoda o závažnosti rizika a stratégiách zmierňovania môže byť zložitá, vzhľadom na rozmanitú povahu rizík v poistnom odvetví, od poistného k operačnému.
 • Demonštrácia hodnoty: Zobrazovanie ROI iniciatív riadenia rizík zúčastneným stranám môže byť náročné, najmä keď výhody sú prevenciou a nie okamžite kvantifikovateľné.

Strategické riadenie rizík pre poisťovníctvo

Vytvorenie a implementácia plánu riadenia rizík je kľúčová pre navigáciu komplexnými dôsledkami poisťovníctva. 

Pre poisťovníckych profesionálov je tu zjednodušený prístup zameraný na strategické riadenie rizík:

 1. Komunikácia a Konzultácia: Začnite s pevným komunikačným plánom. To zahŕňa informovanie všetkých zainteresovaných strán, od zamestnancov po partnerov, o vašich politikách riadenia rizík. Zdôraznite dvojitú povahu rizík – tých, ktoré ohrozujú a tých, ktoré predstavujú príležitosti.
 2. Rozsah a Kontext: Definujte svoju chuť a toleranciu k riziku. Zvážte, ako sa tieto prvky zhodujú s vašimi obchodnými cieľmi, regulačnými požiadavkami a konkrétnymi výzvami na trhu s poistením.
 3. Identifikácia rizík: Identifikujte riziká jedinečné pre poisťovníctvo, ako sú regulačné zmeny, trhová volatilita a prevádzkové riziká. Udržujte dynamický záznam rizík na sledovanie týchto rizík.
 4. Analýza rizík: Použite kvalitatívne a kvantitatívne metódy na posúdenie vplyvu rizík. Pre poisťovníctvo je kvantitatívna analýza zvlášť cenná pri posudzovaní rizík v poistnom podnikaní.
 5. Posúdenie rizík: Rozhodnite sa o svojej odpovedi – vyhnúť sa, zmieriť, zdieľať alebo prijať riziká na základe toho, ako sa zhodnú s vašimi strategickými cieľmi a chuťou k riziku.
 6. Spracovanie rizík: Implementujte špecifické stratégie pre poisťovníctvo, ako je zdieľanie rizík pomocou prepoistenia alebo pokročilá analytika na zmiernenie rizík.
 7. Sledovanie a Preskúmanie: Nepretržite monitorujte riadiace opatrenia rizika a ich účinnosť. Prispôsobujte stratégie podľa potreby, aby ste zostali v súlade s internými cieľmi a externými regulačnými požiadavkami.

Záverečné hodnotenie

V čeli s sebou meniacimi sa rizikami a príležitosťami musia poisťovne prijať Strategic Risk Management (SRM), aby chránili a zvýšili svoju konkurenčnú výhodu.

Tento prístup im umožňuje predvídať zmeny, reagovať proactive a zabezpečiť dlhodobý úspech v náročnej krajine poisťovníctva.

Čítajte v inom jazyku