Mestring av forsikringsrisikostrategier: Hva fungerer og hvorfor

Forsikringsselskaper står overfor flere strategiske risikoer, som er nye trusler som utfordrer selve grunnlaget for deres forretningsmodeller og verdioppfatninger. 

Teknologier som bryter ny mark og gjør konkurranseskifter omformes raskt og drastisk alle sider ved virksomheten. 

ADVERTISEMENT

Ved å ta i bruk en strategisk risikostyring (SRM) ramme, kan forsikringsselskaper ligge ett skritt foran og effektivt takle disse endringene idet de skjer.

Strategiske risikoer innen forsikring

I den moderne, hektiske økonomien er forsikringsselskaper stadig mer sårbare for strategiske risikoer.

Disse nye truslene utfordrer selskapets grunnleggende verdiproposisjon og drift.

ADVERTISEMENT

Utviklingen innen teknologi, økonomiske skift og endringer i forbrukerpreferanser utgjør potensielle forstyrrelser som kan skyve etablerte selskaper ut av markedet.

Kjernefunksjon og begrensninger

Tradisjonelt, bedrifter innen forsikring utmerker seg i risikostyring, med mange som vedtar praksis for helhetlig risikostyring (ERM).

Imidlertid, ERM kommer ofte til kort i håndteringen av strategiske risikoer, som er betydelig forstyrrende og utfordrende å forutsi, kvantifisere og redusere.

ADVERTISEMENT

Disse risikoene kan direkte true forsikringselskapets forretningsmodell og verdiforslag.

Behovet for strategisk risikostyring (SRM)

For å kunne navigere gjennom farvannene av disruptive teknologier og konkurranse fra ikke-tradisjonelle aktører, må forsikringsselskaper vurdere strategisk risikostyring (SRM). 

SRM tilbyr en helhetlig tilnærming, som gjør det mulig for forsikringsgivere ikke bare å håndtere ulempene ved disse risikoene, men også å gripe vekstmuligheter. 

Overgangen til SRM markerer en avgjørende utvikling i forsikringsselskapers risikostyringsreise, og er i tråd med den naturlige progresjonen av deres risikostyringsevner.

Rick Lusk’s syn på mestring av forsikringsrisikostrategier

Med over 20 års erfaring innen forsikringsbransjen har Rick Lusk delt fem tips han mener benyttes av effektive risikostyrere.

Ifølge ham:

1. Å forstå virksomheten og dens risikoprofil er avgjørende

Rick Lusk legger vekt på viktigheten av å ha en grundig forståelse av virksomheten man jobber for, inkludert dens operasjoner, produkter, tjenester og de risikoene den står overfor.

Denne kunnskapen hjelper, som han nevner, med å identifisere potensielle risikoer og bestemme passende forsikringsdekning.

2. Å utvikle en risikostyringsstrategi er et viktig skritt

Når risikoer er identifisert, råder Lusk til å utforme en risikostyringsstrategi som omfatter risikovurdering, kontroll og finansiering.

Han understreker at denne strategien bør være i samsvar med bedriftens overordnede mål og målsetninger.

3. Bygging av sterke relasjoner er avgjørende for en forsikringsrisikostyring

Rick Lusk påpeker viktigheten av å jobbe tett sammen med ulike interne og eksterne interessenter, som for eksempel forsikringsselgere, meglere og skadejusterere. 

Han peker på at sterke relasjoner kan bidra til å forhandle bedre vilkår og betingelser for et selskaps forsikringsdekning.

4. Å holde seg oppdatert innen forsikringsbransjen er avgjørende

Lusk fremhever den dynamiske naturen til forsikringssektoren og nødvendigheten av å være informert om nye retningslinjer, regler og bransjetrender. 

Ifølge ham er denne kunnskapen avgjørende for å ta informerte beslutninger og sikre at selskapets forsikringsdekning er tilstrekkelig og passende.

5. Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til suksess

Rick Lusk tror på viktigheten av tydelig kommunikasjon, spesielt når det gjelder å forklare risikostyringsstrategier og deres begrunnelse for både interne og eksterne interessenter.

Hvorfor er forsikringsrisikostyringsstrategier viktige?

Risikostyring i forsikringsbransjen er avgjørende. Sektorens grunnlag er bygget på å vurdere, prise og håndtere risiko.

I en verden der risikoer stadig blir mer komplekse og sammenkoblet – enten det er gjennom globalisering, digital transformasjon eller klimaendringer – skiller evnen til å håndtere disse risikoene effektivt vellykkede forsikringsselskaper fra hverandre.

Tilpasse seg nye risikoer

Forsikringsbransjen møter unike utfordringer, som å prise policyer nøyaktig i møte med klimaendringer – en kjent ‘trusselsforsterker’.

COVID-19-pandemien viste ytterligere den dynamiske naturen til risiko, og viste hvordan raskt en forstyrrelse i forsyningskjeden kan eskalere til en bredere eksistensiell trussel, påvirke policyholder-atferd, kravfrekvenser og til slutt forsikringsselskapenes økonomiske stabilitet.

Hvorfor proaktiv risikostyring er viktig

Proaktiv risikostyring gjør det mulig for forsikringsselskaper å forutse og begrense risiko før de inntreffer.

Denne tilnærmingen er avgjørende for å opprettholde soliditet og sikre kontinuerlig evne til å oppfylle forpliktelser overfor forsikringstakerne.

De hurtige tilpasningene som ble gjort under COVID-19-pandemien, understreker viktigheten av smidighet i risikostyringsstrategiene.

Innovasjon og teknologi innen forsikringsrisikostyring

Forsikringsselskaper benytter i økende grad KI og sofistikerte styrings, risikostyring og compliance (GRC) plattformer.

Disse teknologiene muliggjør bedre risikoprediksjon, mer effektive premieansettelsesprosesser og forbedret skadehåndtering, og gir en konkurransefordel.

Den kvantitative naturen av forsikringsrisiko

I motsetning til ikke-finansielle bransjer, der risiko kanskje er mer kvalitativ, er forsikringsrisikoer i stor grad kvantifiserbare.

Denne kvantifiserbarheten gjør det mulig med mer presis risikomodellering og analyse. Banker og forsikringsselskaper investerer derfor tungt i risikostyringsfunksjoner, ofte ledet av en Sjef for risiko (CRO).

Slik strukturert risikostyring er avgjørende for regelverksoverholdelse, finansiell stabilitet og strategisk beslutningstaking.

Hvorfor en grundig tilnærming er nødvendig

I forsikring handler risikostyring ikke bare om samsvar eller økonomisk ytelse; det handler også om tillit og pålitelighet .

Kunder er avhengige av forsikringsselskaper i sine mest sårbare øyeblikk.

En grundig tilnærming til risikostyring sikrer at forsikringsselskaper kan innfri disse forventningene, og dermed opprettholde kundenes tillit og omdømme i bransjen.

Beherske forsikringsrisikostrategier: Tradisjonell vs. Enterprise Risk Management

Risikostyring er grunnleggende innen forsikring, der forståelse og redusering av risikoer er sentralt for forretningsmessig suksess.

Overgangen fra tradisjonell risikostyring til Enterprise Risk Management (ERM) markerer et betydelig skifte i hvordan forsikringsselskaper håndterer risikoer – ikke bare som trusler, men som strategiske elementer.

Tradisjonell risikostyring

Tradisjonelt har risikostyring innen forsikring fokusert på direkte, identifiserbare risikoer – hovedsakelig slike som kan forsikres, som brann, tyveri eller cybersikkerhetsansvar. 

Denne tilnærmingen, mens effektiv for spesifikke trusler, opererer ofte i siloer. Hver avdeling styrer sine risikoer uavhengig, noe som fører til en fragmentert visning av selskapets risikoprofil. 

Denne silo-baserte tilnærmingen kan hindre en omfattende forståelse av hvordan ulike risikoer samhandler og påvirker den overordnede forretningsstrategien.

Overgangen til Enterprise Risk Management

ERM tilbyr en mer integrert løsning, ved å se risiko som grunnleggende knyttet til strategiske mål og ytelse.

Dette helhetlige perspektivet oppmuntrer til samarbeid på tvers av forretningsenheter, slik at risiko vurderes i sammenheng med selskapets fulle drift og strategiske mål.

ERM posisjonerer risikostyring som en strategisk partner heller enn en kostnadssenter og fokuserer på risiko som en potensiell muliggjører av nye muligheter.

Hvorfor ERM fungerer for forsikringsselskaper

Her er hvorfor:

 • Helhetlig perspektiv: Forsikringsselskaper står overfor en rekke risikoer, fra operasjonelle til strategiske og omdømmebaserte. ERM muliggjør en omfattende forståelse av disse risikoene og deres sammenhenger, noe som gjør det mulig med bedre beslutningstaking og ressursallokering.
 • Proaktivitet fremfor reaktivitet: ERM sin proaktive tilnærming lar forsikringsselskaper forutse og håndtere risikoer før de materialiserer seg, og dermed redusere potensielle tap og styrke motstandsdyktigheten mot uforutsette hendelser.
 • Strategisk tilpasning: Ved å integrere risikostyring med forretningsstrategi, hjelper ERM forsikringsselskaper med å identifisere og forfølge muligheter som samsvarer med deres risikotoleranse og strategiske mål. Denne tilpasningen er avgjørende for å navigere i den konkurranse- og reguleringsmessige landskapet innen forsikringsbransjen.
 • Innovasjon og vekst: ERM oppfordrer til en balansert tilnærming til risikotaking, noe som er avgjørende for innovasjon og vekst. Å forstå hele spekteret av risikoer gjør det mulig for forsikringsselskaper å trygt utforske nye markeder, produkter og teknologier.
 • Regulatorisk overholdelse og kundetillit: I en bransje som er sterkt påvirket av regulatoriske krav, støtter ERM overholdelse og bygger kundetillit ved å vise en forpliktelse til forsvarlig risikostyring og langsiktig levedyktighet.

Beherskelse av forsikringsrisikostrategier: Deres fordeler og utfordringer

Effektiv håndtering av risiko påvirker kapital, inntekter og operasjoner positivt, og tilbyr klare fordeler.

Imidlertid møter selv veletablerte selskaper utfordringer med å implementere robuste GRC- og risikostyringsstrategier.

Fordeler med effektiv risikostyring i forsikring

 • Forbedret risikooppmerksomhet: Over hele forsikringsorganisasjonen bidrar økt risikooppmerksomhet til tidlig identifisering og demping, noe som er avgjørende for å opprettholde finansiell stabilitet og kundenes tillit.
 • Strategisk beslutningstaking: Inkorporering av risiko i strategisk planlegging sikrer at forsikringsprodukter og tjenester er i tråd med organisasjonens mål, balanserer risiko og belønning effektivt.
 • Regulatory Compliance: I den tungt regulerte forsikringsbransjen reduserer koordinerte samsvarstiltak risikoen for bøter og styrker organisasjonens omdømme.
 • Operasjonell effektivitet: Konsistent anvendelse av risikoprosesser og -kontroller strømlinjeformer operasjonene, reduserer kostnader og forbedrer leveransen av tjenester.
 • Sikkerhet og vern: Prioritering av arbeidssikkerhet og vern beskytter selskapets mest verdifulle eiendeler – de ansatte og kundene.
 • Markedsdifferensiering: En solid ramme for risikostyring kan sette et forsikringsselskap fra hverandre, vise dets forpliktelse til klokskap og pålitelighet.

Utfordringer innen risikostyring i forsikring

 • Initielle kostnader: Å implementere et omfattende risikostyringsprogram i forsikring kan være kostbart, og krever investering i teknologi og dyktig personale.
 • Styringskrav: Behovet for grundig styring kan belaste ressursene, kreve betydelig tid og økonomisk investering fra forskjellige forretningsenheter.
 • Risikokonsensus: Å enes om risikoseveritet og dempningsstrategier kan være komplekst, gitt de mangfoldige risikoene i forsikring, fra forsikringsrisiko til operasjonell risiko.
 • Verdibevisning: Å illustrere ROI for risikostyringsinitiativer for interessenter kan være utfordrende, spesielt når fordelene er forebyggende i stedet for umiddelbart kvantifiserbare.

Strategisk risikostyring for forsikringssektoren

Å bygge og implementere en risikostyringsplan er avgjørende for å navigere gjennom kompleksitetene i forsikringsbransjen.

Her er en tilpasset tilnærming for forsikringsfagfolk, med fokus på strategisk risikostyring:

 1. Kommunikasjon og konsultasjon: Start med en solid kommunikasjonsplan. Dette innebærer å informere alle interessenter, fra ansatte til partnere, om dine risikostyringspolitikker. Fremhev den doble naturen av risikoer – de som truer og de som presenterer muligheter.
 2. Omfang og kontekst: Definer din risikoappetitt og -toleranse. Vurder hvordan disse elementene samsvarer med dine forretningsmål, regulatoriske krav og de spesifikke utfordringene i forsikringsmarkedet.
 3. Risikoidentifikasjon: Identifiser risikoer som er unike for forsikring, som regulatoriske endringer, markedsvolatilitet og operasjonelle risikoer. Hold en dynamisk risikoregister for å spore disse.
 4. Risikoanalyse: Bruk både kvalitative og kvantitative metoder for å vurdere risikopåvirkningen. For forsikring er kvantitativ analyse spesielt verdifull for risikovurdering og prising.
 5. Risikovurdering: Bestem din respons – unngå, redusere, dele eller akseptere risikoer basert på hvordan de samsvarer med dine strategiske mål og risikoappetitt.
 6. Risikohåndtering: Implementer strategier spesifikke for forsikring, som for eksempel reassuranse for risikodeling eller avansert analyse for risikoredusering.
 7. Overvåkning og gjennomgang: Kontinuerlig overvåk risikokontroller og deres effektivitet. Juster strategier etter behov for å holde deg i samsvar med både interne mål og eksterne regulatoriske krav.

Endelig dom

I møte med stadig endrede risikoer og muligheter, må forsikringsselskaper omfavne Strategisk Risikostyring (SRM) for å ivareta og styrke sin konkurransefordel. 

Denne tilnærmingen rustes dem til å forutse endringer, handle proaktivt og sikre langsiktig suksess i det utfordrende landskapet innen forsikringsbransjen.

Les på et annet språk