การตรวจสอบรายจ่ายของสาธารณะบอกให้เห็นถึงรูปแบบการใช้จ่ายของรัฐบาล

การทบทวนงบประมาณสาธารณะ (PERs) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์รายจ่ายของรัฐบาล. บทความนี้สำรวจถึงวิธีการ PERs ช่วยให้มองเห็นเรื่องประสิทธิภาพและการจัดแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ชาติ

การเข้าใจเรื่อง PERs เป็นสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในการจัดการงบประมาณ บทความนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบต่อการปกครองและนโยบายของพวกเขา

ADVERTISEMENT

การเข้าใจการทบทวนงบประมาณของภาคราชการ

การทบทวนงบประมาณของภาคราชการ (Public Expenditure Review – PER) เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินการใช้จ่ายของรัฐ การ

การทบทวนเหล่านี้จะสำรวจการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชาติ

การประเมินนี้ช่วยในการระบุพื้นที่ที่การใช้จ่ายสามารถเป็นไปได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ADVERTISEMENT

ส่วนประกอบหลัก

ใน PER โซนจุดมุ่งไปทั้งที่เป็นด้านปริมาณและคุณภาพของงบประมาณของรัฐ

นักวิเคราะห์ตรวจสอบว่าทุนถูกกระจายไปยังภาคต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การศึกษา และพื้นฐานพื้นดิน

วัตถุประสงค์คือการกำหนดว่าการจัดสรรเหล่านี้สนับสนุนเป้าหมายและลำดับความสำคัญในระยะยาวของประเทศ การเปลี่ยนมุมมองไปสู่ความสำคัญของประสิทธิภาพ จะเห็นได้ชัดว่า PERs เล่น per บทบาทสำคัญ

ADVERTISEMENT

การประเมินความเป็นประสิทธิภาพ

ความเป็นประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเป็นหัวข้อสำคัญในการประเมินเชิงองค์กร (PER) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบว่าทรัพยากรของรัฐถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

โดยการเน้นที่ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ PERs เป็นทางเป็นการเสริมสร้างวิธีการบริหารจัดการและใช้จ่ายทุนให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อเราพิจารณาผลกระทบที่กว้างขวางที่มาจากการประเมินเหล่านี้ จะเห็นได้ชัดว่า ความโปร่งใสเป็นสำคัญ

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายของรัฐ (PERs) ช่วยเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการจัดการกับเงินของส่วนราชการ ทำให้การดำเนินงานทางการเงินชัดเจนต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน

การมองเห็นนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความเชื่อถือและการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสิ่งประสงค์ของสาธารณะ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการของ PERs เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจความสำคัญและความซับซ้อนของพวกเขา

กระบวนการในการดำเนินการ PER

ก่อนที่จะลึกซึ้งลงไปในรายละเอียด สิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจคือ Public Expenditure Review (PER) เป็นวิธีแบบระบบที่มุ่งเน้นการประเมินการใช้จ่ายของรัฐบาล

กระบวนการนี้ไม่เพียงแค่ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญและวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ขั้นตอนที่ 1: การสะสมข้อมูล – การรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

  • เริ่มต้นการทบทวน: กระบวนการ PER เริ่มต้นด้วยการสะสมข้อมูลการเงินอย่างรอบคอบ ซึ่งรวมถึงรายได้ของรัฐบาล รายจ่าย และการจัดสรรเซกเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลึกลง ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความครอบคลุมและความแม่นยำอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์รูปแบบการใชจ่าย – การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่าย

  • วิเคราะห์การไหลเวียนเงิน: ด้วยข้อมูลในมือ นักวิเคราะห์ตรวจสอบรูปแบบการใช้จ่ายของรัฐบาล ตามระดับผู้ให้เงินที่และที่ไปขอ เช่นตรวจสอบแสงอารยและเขื่อนของเงินในเซกเตอร์ต่าง ๆ ข้อนี้ช่วยให้เห็นแนวโน้มพื้นฐานที่เติบอัตถ์และเซกเตอร์ที่ประสบการกระทบ ให้ความในว่าการใช้จ่ายเหมือนหรือไม่เงื่องอัตถ์ลำดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3: การเปรียบเทียบและประเมินวัตถุประสงค์ – การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

  • การวัดเทียบมาตรฐาน: ข้อมูลที่สะสมมาถูกวัดเช่นมาตรฐานและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การวิเคราะห์การเปรียบเทียบนี้เพื่อวัดว่าการง่ายเงินของรัฐบาลมุ่งเลิศจากการคำนวนงบประมาณและความฝันในนโยบายที่หยาง ขั้นตอนนี้สำคญสำหรับการสำราญหรูตรข้อพบการเสนให้ทัด ดวงและโอกหรละสิระานในการเพิณคงเดือนของการใชเจาง

ขั้นตอนที่ 4: การระบุจุดแข็งและจุดอ่อน – การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน

  • เน้นสุขภาพการเรับ: ขั้นตอนนี้ใช้การวิเคราะห์การเปรียบเทียบเพื่อบรรจุขึ้นพื้นการเรับแข็งและจุดอ่อนของการเรับประถมกับโรมการปรับปรุงการจัดการการเงิน และเน้นฟังแรซีจักฉ์นของตรกสุรหงีไมทัศดกวางดหรมเลดหรร่ไบบรวดพี่ลิสาอื่ลาหรีแหนหรชิน

ขั้นตอนที่ 5: การแนะนำ

  • การ提出 คำแนะนำ ที่มุ่งหวังให้ได้ผลลัพธ์ในทางประสงค์ เช่นการนำเสนอแผนการทำงานหรือกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเฉพาะ กล่าวคือเป็นการให้คำแนะนำหรือแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ

ข้อมูลจากการตรวจสอบรายจ่ายของภาครัฐ

การตรวจสอบรายจ่ายของภาครัฐ (Public Expenditure Reviews) ตรวจสอบกระบวนการจัดงบประมาณของรัฐบาลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเย็ยศาสตร์การเงิน

โดยมีเกณฑ์การใช้งบประมาณ เช่น การเทียบเท่ากับ ขีดจำกัดงบประมาณ ความแตกต่างระหว่างการใช้จ่ายที่วางแผนไว้และ การใช้จ่ายจริง และความยั่งย่อของ นโยบายการเงิน

การวิเคราะห์นี้ช่วยในการระบุพื้นที่ที่การใช้จ่ายเกินวงเงินที่วางเผยแผนหรือนโยบายมีส่วนช่วยในการสร้างความไมดเป็นสมดุลของการเงิน และช่วยนำทางการปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างการจัดการงบประมาณและควบคุม

การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น PERs จะวิเคราะห์ว่ารัฐบาลมีการจัดสรรทรัพยากรในกลุ่มส่วนต่าง ๆ อย่างไร เพื่อให้การใช้จ่ายสอดคล้องกับลักษณะลักษณะและเป้าหมายของแต่ละชาติ

การดำเนินการนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณในกลุ่มส่วนต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ การศึกษา และพื้นฐานพลวัต เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมของการขยายตัวเปรียบกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์

ผ่านเลนส์นี้ PERs สามารถเน้นทำให้ธุรกิจเมืองเชื่อมโยงและแนะนำการจัดสรรใหม่เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นที่ประสงค์สำหรับการพัฒนาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในท้ายที่สุด ประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของการใช้ทรัพยากรของรัฐมีการตรวจสอบ

PERs ประเมินว่าการใช้งบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพในการใช้ออกมาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

การประเมินอย่างกระชับนี้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินแผนการดำเนินงานของรัฐที่ไม่เพียงแต่ได้รับงบประมาณเพียงพอ แต่ยังผลิตผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ผลกระทบของพบจากการตรวจสอบบัญชีสำคัญ (PER) ต่อนโยบายและการใช้จ่าย

การทบทวนค่าใช้จ่ายของรัฐบาล (PERs) มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกลวิธีการเงินของรัฐบาล

โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายของรัฐบาล พบจากการตรวจสอบบัญชีสำคัญ (PER) ต่อนโยบายที่ดีขึ้น

และการจัดการด้านงบประมาณ เพจประมวลผลของการตรวจสอบบัญชีสำคัญ (PER) และการจัดการรายได้ มีผลตรงต่อการกำหนดนโยบาย

ข้อมูลเหล่านี้ส่งเสริมการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้น พานโอนนโยบายอยู่ในทิศทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การปรับเสถียรภาพนโยบายการเงิน

PERs ชอบจะสอดคล้องถึงความจำเป็นในการกระตุ้นหรือปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน  เช่น การทบทวนอาจเปิดเผยให้เห็นถึงความจำเป็นในการลดงบประมาณหรือผ่อนคลายในพื้นที่ที่ไม่จำเป็น 

ในทางกลับกัน มันอาจเน้นถึงการใช้จ่ายที่มากเกินไปในพื้นที่ที่ไม่จำเป็น ซึ่งเสนอให้มีการควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวด

อย่างไรก็ตาม มันอาจย้ำถึงการลงทุนน้อยไปในสาขาที่สำคัญ เช่น การดูแลสุขภาพ หรือ การศึกษา ด้วยการเสนอสร้างงบประมาณเพิ่มเติม

การสลับทุนการเงิน

ข้อมูลของ PERs สามารถนำมาใช้ในการเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ในการสลับทุนการเงิน

โดยการระบุโปรแกรมที่ไม่สร้างประโยชน์มากถึงค่าใช้จ่ายของมัน รัฐบาลสามารถสลับเงินไปทีโครงการที่มีผลสมบูรณ์มากขึ้น

นี้จะทำให้ทรัพยากรจำกัดถูกใช้ในที่ที่มันสามารถสร้างผลต่างได้มากที่สุด

การปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ

PERs ยังช่วยในการค้นพบพื้นที่ที่สามารถเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในด้านการดำเนินงานได้ 

นอกจากนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการราชการ นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามา หรือ สร้างโครงสร้างใหม่ ในหน่วยงานเพื่อกำจัดความไมจำเป็นและลดการสูญเสีย

การศึกษาเคสเกี่ยวกับผลกระทบจริงๆ ของการค้นพบใน PER

ในหลายประเทศ PERs ได้นำพาสู่การปฏิรูปทางระบบการเงินด้านสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ

โดยการระบุความไมประสงค์ในการใช้งบประมาณ รัฐบาลสามารถเรียกเงินทรัพยากรไปทางการดูแลพยาบาลประคบและการบริการป้องกันที่ทันต่อมา เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพโดยรวม

การปฏิวัติด้านภาคการศึกษา

หนึ่งในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบจากการพบเงื่อนไขในตีพิจารณาสาขาอีกอย่างคือ การศึกษา

การทบทวนได้เปิดเผยช่องโหว่ในการจัดสรรทรัพยากร โดยนำไปสู่ การลงทุนเป้าหมาย ในการฝึกอบรมครู สถานที่ และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมคุณภาพการศึกษาและเข้าถึงบริการอย่างเป็นมาตรฐาน

การลงทุนในพื้นฐานพื้นฐาน

PERs ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบการใช้งบประมาณสำหรับพื้นฐานพื้นฐาน

โดยการประเมินผลตอบแทนจากโครงการพื้นฐานต่าง ๆ ทำให้รัฐบาลตัดสินใจให้ลำดับความสำคัญกับโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ต่อสังคม

ข้อคิดสำคัญ

ในองค์ประกอบหลัก PERs เป็นกุญแจที่ช่วยปลดล็อกการปกครองที่มีข้อมูลมากขึ้น เป็นการประกันความรับผิดและโปร่งใสมากขึ้น

โดยการประยุกต์บทเรียนที่เรียนรู้ รัฐบาลสามารถประสานยุทธวิธีการเงินของพวกเขา ทำให้การบริการดีขึ้น และการกระจายทรัพยากรและการแจกจ่ายทรัสิกาต้องที่เป็นธรรมและเสถียรขึ้น

การเร่งการโปร่งใสและการรับผิดชอบที่ได้รับการเน้นโดย PERs นับเป็นสิ่งที่จำเป็นดั่งนั้น ช่วยนำเราไปสู่อนาคตของการปกครองที่มีความรับผิดและตอบสนองได้มากขึ้น

อ่านในภาษาอื่น