Максимизиране на печалбите: Защо анализът на доходността на облигациите е най-доброто ви оръжие

Доходностите по облигации са компасът за инвеститорите, предоставяйки допълнителна информация за доходностите и управлявайки финансовите решения.

Този наръчник разяснява доходностите по облигации, обяснявайки тяхната значимост и как те формират инвестиционните стратегии.

ADVERTISEMENT

Какво е доходност на облигация?

Доходността на облигацията е същността на това, което ви плаща вашето инвестиране в облигации.

Тя съчетава приходите от лихвите и всякакви промени в цената на облигацията, за да ви предостави пълна представа за това, колко печелите.

Този номер е от съществено значение за сравняване на потенциалните печалби от различни облигации. Доходността се коригира, когато цените на облигациите колебаят, предлагайки динамично изображение на инвестиционната стойност с течение на времето.

ADVERTISEMENT

Облигации

Можете да си представите облигация като заем. Когато една компания или правителство имат нужда от пари, те издават облигации. Можете да закупите тези облигации.

Те ще ви плащат лихва за използването на вашите пари. Така печелите пари от облигациите.

Доходност

Доходността е колко пари печелите от инвестиция. Просто.

ADVERTISEMENT

Доход от облигации

Доходът от облигации се отнася специално за това колко печелите от облигациите. Това е лихвата, която получавате за вашата инвестиция.

Други основни понятия, които трябва да знаете

  • Емитент: Това е този, който заема вашите пари, като издава облигацията. Може да бъде правителство или компания.
  • Титуляр на облигация: Това сте вие, ако закупите облигацията. Вие им предоставяте заем.
  • Номинална стойност / Парична стойност: Сумата, я взема заемодателят и на която се съгласява да ви я върне, когато облигацията е дължима. Нарича се още и главният дълг.
  • Лихвен процент: Това е лихвеният процент, на който ви обещават облигацията. Той се определя при издаването на облигацията и се плаща до изтичането й.
  • Дата на погасяване: Това е моментът, в който емитентът трябва да ви върне номиналната стойност. Облигациите могат да бъдат краткосрочни или да продължат десетилетия.

Така как взаимодействат цените на облигациите и доходностите?

Цената на облигацията и доходността си потърсят обратна връзка. Просто казано, ако цената на облигацията падне под своята номинална стойност, доходността й надминава купонната лихва.

Обратно, облигация, ценена над номиналната си стойност, дава по-малка доходност от купонната лихва.

Въздействие на ценовите колебания 

Доходността на облигацията се движи в обратна посока на цената й. Падането на цената повишава доходността, докато увеличението на цената я намалява. 

Тази динамика подчертава директната зависимост на изчисленията на доходността от текущата цена на облигацията и нейната лихва.

Защо анализът на доходността на облигации е важен и защо е вашият най-добър инструмент

Разбирането на анализа на доходността на облигациите е от съществено значение за всеки инвеститор или любител на финансите.

Той предоставя обширна гледка върху пазара, икономическото здраве и бъдещите очаквания, като служи като незаменим инструмент във финансовите решения.

Ето защо той е вашият най-добър актив в навигирането по инвестиционната среда:

1. Индикатор на пазарното настроение

Анализът на доходността на облигациите е директен показател за пазарното настроение, който предлага информация за увереността на инвеститорите. 

Когато доходностите спадат, това показва търсене на безопасност, което указва неспокойство във връзка с волатилността на акционния пазар. 

Тази промяна може да сигнализира по-широки икономически проблеми или преходи, което прави доходностите на облигациите критична метрика за разбиране на цялостното настроение на пазара.

2. Икономически индикатор за здраве

Доходите служат като барометър за икономическото здраве. 

Растящите доходи често означават, че икономиката се развива, което стимулира инвеститорите да предпочитат по-рискови активи като акции. 

Обратно, намаляващите доходи могат да сочат към икономически спъвания, като насърчават преминаването към облигации. Следенето на тези тенденции ви помага да разберете икономическия пейзаж.

3. Инфлационни очаквания

Приходите от облигациите отразяват инфлационните очаквания. По-високите приходи могат да сигнализират предвидена инфлация, която влияе на стратегиите за инвестиции и финансовото планиране.

Този анализ е бесценен при настройването на портфейла си в очакване на инфлационни тенденции, осигурявайки съответствие на вашите инвестиции с бъдещите икономически условия.

4. Прогнози за лихвените проценти

Анализирането на доходността на облигациите предоставя показатели за бъдещи движения на лихвените проценти. Централните банки могат да коригират процентните ставки в реакция на икономически показатели, включително доходността на облигациите.

Разбирането на тези модели позволява по-добро вземане на информирани решения, относно ипотеки, спестявания и влиянието върху вашата финансова стратегия.

5. Стратегия за диверсификация на портфолио

Накрая, анализът на доходността на облигациите помага за диверсификацията на портфолиото.

Като разбирате движенията на доходността, можете по-добре да балансирате риска във вашите инвестиции, като избирате между облигации, акции и други активи въз основа на текущите и предвидими тенденции в доходността.

Този стратегически подход засилва съпротивата на портфолиото срещу колебанията на пазара.

Как да изчислим доходността на облигации?

Една облигация ви позволява да заемате пари на издателя й. Получавате лихва с течение на времето и оригиналната ѝ стойност обратно в края на срока ѝ. 

Купуването на облигации може да бъде по-високо или по-ниско от оригиналната им цена, което влияе на печалбата ви.

Изчисляване на Доходността на Облигация

Имате нужда от годишното плащане на лихва на облигацията и нейната текуща цена. Доходността е основно колко пари печелите от облигацията. Използвайте тази бърза формула:

  • Доходност = (Годишни Интереси / Текуща Цена) * 100

Това не покрива всеки детайл като промяната на стойността на парите с времето или различни графици за плащане. Но ви дава бързо число, с което да работите.

Класификация на облигациите

Облигациите се класифицират от “AAA” (изключително сигурни) до “D” (много рискови). Тази класификация влияе на цената на облигацията и, следователно, на нейния доход.

Доходът на облигацията се движи в обратна посока на цената й. Ако закупите по-евтина облигация, може да извлечете повече печалба, отчитана в проценти.

Пример

Ако облигацията е с ценa 1,000 долара и лихвата е 10%, но вие я закупите за 800 долара, това прави дохода ви:

  • Доход = ($100 / $800) * 100 = 12.5%

Ако я продадете за 1,200 долара, вашият доход спада до 8.33%. Сумата, която получавате всяка година, не се променя, само колко струва спрямо платеното от вас.

Това е бързият начин да определите колко печелите от облигации. Имайте предвид, че в истинския свят има повече променливи, но това ви помага да започнете.

4 основни вида доходности от облигации: Основни понятия и как да ги изчислите

Разбирането на доходността от облигациите е от съществено значение, за да разберете истинския доходен потенциал на вашия инвестиционен портфейл. 

Нека навлезем директно в основните видове и как можете да ги изчислите, без да се преплитате в сложности.

1. Текущ доходност

Текущата доходност ви казва колко печелите годишно от лихвата на облигацията в сравнение с нейната пазарна цена. 

Забравете модните термини; това просто е годишните лихви на облигацията, разделени на нейната текуща пазарна цена. 

Формула? Текуща доходност = (Годишни лихви / Текуща пазарна цена) * 100. Този процент варира спрямо пазарната цена.

2. Доходност при изтичане на срока (YTM)

YTM е вашият основен инструмент за разбиране на общия доход, ако държите облигацията до изтичане на срока. 

Изчисляването на YTM включва намирането на отстъпката, която прави настоящата стойност на всички бъдещи потоци равна на цената на облигацията. 

Формула за YTM: Нещо по-сложно, но тя равнява настоящата стойност на бъдещите потоци на парични средства на текущата пазарна цена.

3. Доход при обаждане (YTC)

За обаждаемите облигации, YTC е от ключово значение. Той се изчислява по сходен начин като YTM, но използва датата на обаждане на облигацията и цената, вместо нейната дата на погасяване.

Този доход е важен, защото емитентът може да погаси облигацията по-рано, променяйки ваш възврат.

Изчисляване на YTC: Отразява YTM, но с фокус върху датата на обаждане, като се има предвид опцията на емитента да обади облигацията по-рано.

4. Доизпълнение на най-лошия случай (YTW)

YTW е най-ниският добив, който може да получите, комбинирайки YTM и YTC, за да покаже най-лошият случай. 

Това е минималният добив между бързото обаждане или запазване до зрелост, като се вземе предвид възможността да останете с по-нисък доход. 

Формула за YTW: По същество, това е по-ниският от YTC или YTM, който е по-малко изгоден за вас, като се гарантира, че знаете най-малкото, което може да спечелите.

7 Ключови фактора за доходността на облигациите: Защо трябва да знаете всеки

Ето ключовите фактори, които влияят на доходността на облигациите:

1. Лихвени проценти

Можете да го разгледате по следния начин: когато големият банк намаля лихвите, облигациите плащат по-малко.

Защо? Защото хората гледат навън, за да пазят парите си, като например в правителствени облигации, тъй като банката им плаща пъстрици.

2. Кредитни рейтинги

Агенции като Moody’s или Fitch оценяват емитентите на облигации, за да покажат колко вероятно е те да ви върнат парите. 

По-добър рейтинг? По-високи цени на облигациите. Ако рейтингът падне, пада и цената. Инвеститорите копаят по-дълбоко, извън тези рейтинги, като проверяват финансовото здраве на емитентаза да оценят риска. 

По-рисковите облигации трябва да ви плащат повече, за да си заслужат вашето внимание.

3. Инфлация

Инфлацията е кошмар за облигацията. Тя изяде стойността на вашите доходи.

Висока инфлация? Бъдещите пари от облигацията няма да могат да купят толкова много, колкото днес. Облигациите и инфлацията не си допадат.

4. Време до Зреене

Облигациите с по-дълъг срок на годност се раздвижват повече при промени на лихвените проценти. 

Когато лихвите се повишават, цените на дългосрочните облигации се понижават по-силно отколкото на техните краткосрочни сродници. 

Това е танца на облигационната дейност.

5. Снабдяване и търсене

Просто: повече хора искат облигации, цените се повишават, докато доходностите намаляват. По-малко търсене? Цените падат, а доходностите се увеличават. 

Това е качулата на пазара с облигации.

6. Икономически условия

Когато икономиката процъфтва, инвеститорите се заиграват с акции или други инвестиции, оставяйки облигациите в праха.

Това прави доходностите на облигациите да се увеличават, тъй като облигациите се опитват по-усърдно да изглеждат привлекателни.

7. Политически и геополитически събития

Войни, политически бъркотии или природни бедствия правят всичко, включително облигациите, по-рискови. По-голям риск означава по-високи доходности.

Инвеститорите искат компенсация за допълнителния стрес. Облигациите изглеждат прости – купи, държи, получи плащане.

Но внимавайте с доходността, особено с тези опасни облигации, които може да се извикат по всяко време. Знайте в какво се впускате.

Финални Мисли

Да разберем доходностите по облигации е от съществено значение за ориентиране в инвестиционната среда, позволявайки стратегически подход за оптимизиране на доходите и управление на рисковете.

Това познание дава сила на инвеститорите да вземат информирани решения в постоянно променящия се финансов пазар.

Четете на друг език