Пет начина, по които политиката на централната банка влияе на пазарните тенденции

Централните банки и техните политики са значително оформили глобалните икономически пейзажи.

Разбирането на тяхната еволюция просветлява техните решаващи роли при влиянието върху съвременните тенденции на пазара, като подчертава техния път от управление на валутите до насърчаване на икономическата стабилност и растеж.

ADVERTISEMENT

Какво е Централната банка?

Централната банка е финансов институт, който разполага с привилегирован контрол над производството и разпределението на парите и кредита за една нация или група нации.

Нейната основна функция е да управлява валутата, паричния оборот и лихвените проценти на държава.

Централните банки също така надзирават комерсиалната банкова система на съответните им държави и действат като заемодавци на последно крайще за банковия сектор по време на финансова криза.

ADVERTISEMENT

Какво са политиките на централната банка?

Политиките на централните банки се отнасят до действията и стратегиите, които централните банки използват за управление на икономическата и финансовата стабилност на дадена държава.

Тези политики включват определянето на лихвените проценти, регулирането на паричното снабдяване чрез операции на отворения пазар и гарантирането на стабилността на финансовата система.

Чрез тези механизми централните банки целят да контролират инфлацията, да управляват нивото на заетост и да стабилизират валутата, като по този начин повлияват върху общия икономически растеж.

ADVERTISEMENT

Големи промени в политиките на централните банки и техните ефекти

През вековете политиките на централните банки претърпяха съществени преобразявания, които в дълбоко са повлияли глобални икономики и пазарни тенденции.

Тези преобразуващи моменти означават еволюцията на ролите и стратегиите на централните банки в икономическото управление.

  • 1694: Създаването на Банка Англия маркира началото на модерните централни банки. Тя беше създадена по-скоро за финансиране на военните усилия срещу Франция, въвеждайки концепцията за национална банка, която дава заеми на правителството.
  • 1913: Създаването на Федералната резервна система в Съединените щати въведе централна банкова система, предназначена да се справи с банковите паники и да бъде заемодател на последно решение.
  • 1930-те: По време на Голямата депресия централните банки започнаха да играят по-активна роля в икономическата стабилизация, премествайки фокуса си към паричната политика за борба с икономическите спадове.
  • 1971: Завършекът на системата Бретън Уудс означи преминаването към плаващи валутни курсове, което значително промени ролята на централните банки в управлението на валутните курсове и контролирането на инфлацията.
  • 2008: Глобалната финансова криза подтикна централните банки по целия свят да приемат нестандартни монетарни политики, като количествено улесняване, за да стимулират икономиката, като впръскват ликвидност директно във финансовата система.

Пет начина, по които политиките на централните банки влияят на тенденциите на пазара

Централните банки имат голямо въздействие върху тенденциите на пазара с избора на своите политики. 

Променянето на лихвените проценти може да ускори или да забави икономиката, като се отрази на всичко, от цените на акциите до заетостта.. 

Това предлага ключови изводи за инвеститори, бизнеси и търсещи работа, за да вземат умни решения. Познаването на движенията на централната банка помага на страници да се адаптират към пазарните промени за по-добри резултати.

1. Цените на акциите

Централните банки влияят на цените на акциите чрез промени в лихвените проценти.

Намаляването на лихвите прави заемите по-евтини, насърчавайки инвестициите в акции за по-големи печалби, което повишава пазарните оценки.

Пример и Съвет

Когато Федералният резерв намалява лихвените проценти, често акционният пазар се радва в отговор, както се вижда от историческите тенденции.

Инвеститорите трябва да наблюдават обявленията на централната банка за лихвените проценти като ключов показател за движенията на акционния пазар.

2. Инфлация

Чрез контролиране на паричната маса и определяне на лихвените проценти, централните банки напряко влияят на нивата на инфлация.

По-високите лихвени проценти могат да спрат разходите и да забавят инфлацията, докато по-ниските проценти могат да насърчат разходите, възможно економиката да се прегрее.

Пример и Съвет

Европейската централна банка (ЕЦБ) управлява инфлационните цели чрез своите инструменти за монетарна политика, като променя лихвените проценти или се ангажира с количествено олекотяване.

Спестители и инвеститори трябва да вземат предвид инфлационните тенденции, които са влияние на политиките на централната банка, когато планират своите портфейли, като търсят активи, които обикновено се предпазват от инфлация, като злато или инфлация-свързани облигации.

3. Курсове на валутите

Политиките на централната банка влияят на стойността на валутата на дадена държава.

По-високите лихвени проценти могат да привлекат чуждестранни инвестиции, увеличавайки търсенето на валутата и нейната стойност, докато по-ниските лихвени проценти могат да намалят нейната стойност.

Пример и Съвет

Намесите на Банката на Япония на валутния пазар оказва влияние върху стойността на йената спрямо други валути.

Валутните трейдъри трябва да следят внимателно промените в политиката на централната банка в различните страни, за да прогнозират силата или слабостта на валутата.

4. Нива на заетост

Чрез монетарната политика централните банки могат да повлияят на нивата на заетост. По-ниски лихвени проценти стимулират бизнесите да разширят дейността си, като по този начин създадат потенциално повече работни места.

Пример и съвет

Двойната мандат на Федералния резерв включва максимизиране на заетостта и влияние на неговите политически решения.

Търсещите работа и политиците могат да оценят икономическата обстановка и тенденциите на пазара на труда, наблюдавайки позицията на централната банка по отношение на лихвените проценти и монетарното разширение.

5. Икономически растеж

Централните банкови политики са от съществено значение за управлението на икономическия растеж чрез контролиране на разходите за заеми и инфлацията и създаването на стабилна среда за растеж.

Пример и съвет

Федералният резерв използва намалени лихви по време на икономически спадове, за да стимулира заемите и инвестициите.

Бизнес лидерите и предприемачите трябва да съобразят плановете си за разширяване и инвестиционните решения с по-широкия икономически поглед, формиран от политиките на централната банка.

Как можете да се възползвате от политиките на централната банка?

Политиките на централната банка формират икономическия пейзаж, засягайки различни аспекти на пазара.

Като разберете тези политики, можете да се позиционирате, за да се възползвате от промените, които те предизвикват.

Ето как:

1. Приемете информираните инвестиционни решения

Решенията на централната банка за лихвените проценти могат да предвидят тенденциите на фондовите пазари. Когато процентите падат, обикновено акциите се повишават.

Останете на преден план, като съобразите инвестиционната си стратегия с действията на централната банка.

2. Защитете спестяванията си срещу инфлацията

Инфлацията изкопава покупателната способност. Централните банки целят инфлацията, за да стабилизират икономиката.

Изберете активи, устойчиви на инфлацията като Облигации за защита срещу инфлация (TIPS), когато се очаква инфлацията да се повиши.

3. Възползвайте се от валутни колебания

Обменните курсове колебаят се в зависимост от политиките на централната банка. Ако вашата централна банка увеличава лихвите, валутата ви би могла да се засили. 

Използвайте това знание при форекс търговия или когато разменяте пари за пътуване.

4. Предвиждайте Промените на Пазара на Труда

Нивата на заетост се повлияват от политиките на централната банка. Експанзивната политика може да бъде сигнал за нарастващи възможности за работа.

Използвайте този изглед за планиране на кариера или разширяване на бизнеса.

5. Използване на икономически растежни цикли

Икономическият растеж е тясно свързан с централните банкови политики. 

При благоприятна политическа среда за растеж може да бъде подходящ момент за инвестиции в разширяване на бизнесите или влизане на нови пазари.

Заключение

Централните банки играят критична роля в формирането на икономически резултати, влияейки на всичко – от пазарните тенденции до глобалната стабилност.

Като разберат политиките им и историческото им въздействие, отделни лица и бизнеси могат по-добре да се справят с финансовите пейзажи, превръщайки предизвикателствата в възможности в постоянно развиващата се икономическа среда.

Четете на друг език