2019 sözleşmeli öğretmen atamaları

Kpss sınavını atlatmış binlerce öğretmen adayını ilgilendiren sözleşmeli öğretmen atama ve başvuru duyurusu MEB tarafından 16 kasım itibari ile yayınlandı.

Hangi branşdan kaç öğretmen alınacak?

Ataması gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen için kontenjan dağılımları, ön başvuru tarihleri, atama tarihleri ve kontenjan bilgilerini 2018 yılı sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusu ile birlikte yayınlandı.

ADVERTISEMENT

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru şartları neler?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu, aday işlemleri ve sözlü mülakat hakkında pek çok bilgi duyuru içirisinde yayınlandı duyurudan önemli kısımları paylaşıyoruz.

Ayrıntılar için meb.gov.tr ziyaret edebilirsiniz.

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan
için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış
olmak,
1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla
bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

ADVERTISEMENT

2. Başvuru

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak
başvuru elektronik ortamda (mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr
adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde
belirtilen onyedi (17) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te
belirtilmiştir.
2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana
başvuruda bulunabilecektir.
2.4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal
Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları
bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına KPSSP120
puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan
almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan
üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2017 ve 2018) katılan
adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin
“Elektronik Başvuru Formu”nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri
kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun
yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri
içinde onaylatılacaktır.
2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,
bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu
iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire
Başkanlığı) faks ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.
2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından
sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim
programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe
aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek
yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek
durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet
adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına
uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

ADVERTISEMENT

2.13. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini
yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini
yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini
gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine
gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.
2.14.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı
yazısı gereğince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi
Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine
atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

3. Başvuruda İstenecek Belgeler Neler?
3.1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da edevlet
üzerinden aldıkları diploma belgesi,
3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu
belgenin onaylı örneği,
3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi
sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,
16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon
belgesi yerine kullanılamaz.),
3.5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge
istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

Sözlü Sınav
– Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan
alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü
sınava alınacaktır.
– Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav
Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
– Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti;
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik
nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
– Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il
millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
– Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;
sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe
atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
– Sözlü sınava alınacak adaylar mebbis.meb.gov.tr ve
personel.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

10. Atamalar

  • Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav
    puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
  • Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak,
    eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Branşlar için Kontenjan Sayıları

sözleşmeli öğretmenlik branş-kontenjan

Sözlü Sınav Merkezleri Nerede?

1 Adana
2 Ankara
3 Antalya
4 Bursa
5 Erzurum
6 Gaziantep
7 İstanbul
8 İzmir
9 Konya
10 Malatya
11 Mardin
12 Muğla
13 Kocaeli
14 Samsun
15 Sivas
16 Trabzon
17 Van

Sözleşmeli Öğretmen Alım Takvimi

İşlem Tarih

Ön Başvuru Alınması
Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı                             19/11/2018
Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması                    23/11/2018

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları
Sınav Merkezlerinin İlanı                                       03/12/2018

Sözlü Sınavların Yapılması                                     10/12/2018
                                                                                 31/12/2018

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı                                15/01/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtirazlar ve                      16/01/2019
İtirazların Sonuçlandırılması                                  18/01/2019

Tercihlerin Alınması                                                28/01/2019  –  01/02/2019
                                                                                 
Atamalar                                                                  07/02/2019

 

Kaynak ve Ek Bilgi için   : personel.meb.gov.tr